iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ข้อสอบชั้นประถมฯ 6 http://edugood.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42288618 Tue, 18 Apr 2017 21:10:14 +0700 สวัสดีชาว edugood สำหรับท่านที่ต้องการแนวข้อสอบ http://edugood.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42172404 Sat, 02 Apr 2016 08:24:47 +0700 ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 (หลักสูตร 51) http://edugood.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42070557 Sat, 12 Mar 2016 21:19:18 +0700 ข้อสอบปลายภาคชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (รวมทุกวิชา) http://edugood.igetweb.com/index.php?mo=3&art=358723 Sat, 12 Mar 2016 21:19:26 +0700 ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชั้นป.3 (รวมทุกวิชา) http://edugood.igetweb.com/index.php?mo=3&art=358719 Sat, 12 Mar 2016 21:19:40 +0700 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.3 (รวมทุกวิชา) http://edugood.igetweb.com/index.php?mo=3&art=358704 Sat, 12 Mar 2016 21:20:38 +0700 ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.2 http://edugood.igetweb.com/index.php?mo=3&art=358688 Sat, 12 Mar 2016 21:19:49 +0700 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.2 http://edugood.igetweb.com/index.php?mo=3&art=358279 Sat, 12 Mar 2016 21:19:59 +0700 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.1 http://edugood.igetweb.com/index.php?mo=3&art=357784 Sat, 12 Mar 2016 21:20:09 +0700 เกมส์...Sudoku http://edugood.igetweb.com/index.php?mo=3&art=292016 Sat, 12 Mar 2016 21:20:16 +0700 ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 (หลักสูตร 44) http://edugood.igetweb.com/index.php?mo=3&art=286577 Sat, 12 Mar 2016 21:20:23 +0700